Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. De Geus Online is een Eenmanszaak die zich ten doel stelt het hosten, bouwen, onderhouden en / of laten groeien van websites en webshops doormiddel van online marketing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van De Geus Online en De Geus Online de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen De Geus Online en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door De Geus Online en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het hosten, bouwen, onderhouden en / of laten groeien van websites en webshops., alsmede alle andere door De Geus Online ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.christiandegeus.nl.
Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en De Geus Online gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met De Geus Online overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op de websitepagina https://www.christiandegeus.nl/algemene-voorwaarden verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
Artikel 3: De Overeenkomst
 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van De Geus Online zijn vrijblijvend , ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met De Geus Online via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Geus Online zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging in de vorm van een aanbetaling van 50% op de aanbetalingsfactuur.
 3. Als De Geus Online een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is deze beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. De Geus Online kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van De Geus Online dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij De Geus Online deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door De Geus Online.
Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
 1. De Geus Online zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. De Geus Online heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal De Geus Online de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door De Geus Online worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Geus Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Geus Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Geus Online zijn verstrekt, heeft De Geus Online het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Geus Online zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient De Opdrachtgever De Geus Online hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. De Geus Online dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 7. Een overeenkomst tussen De Geus Online en Opdrachtgever komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan
 8. Er zijn in totaal twee aanpassingsrondes waarbinnen de opdrachtgever aanpassingen kan doorgeven dat uiteindelijk leidt tot het eindresultaat.
Artikel 5: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.

Artikel 6: Meerdere opdrachtnemers
 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder De Geus Online wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Op verzoek van De Geus Online dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.
 3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.
Artikel 7: Wijziging van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen De Geus Online en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, wacht De Geus Online met de ontwikkelingen totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van De Geus Online op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst De Geus Online en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
Artikel 8: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
 1. De Geus Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat De Geus Online goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is De Geus Online bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat De Geus Online niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen De Geus Online en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat De Geus Online niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Geus Online gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 9: Annulering
 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
Artikel 10: Kosten, honorering en betaling
 1. De Geus Online vraagt een vast bedrag per opdracht.
 2. De 50% aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien De Geus Online de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd of dat opdrachtgever niet tevreden is met het product dat De Geus Online oplevert. Leidend hierbij is het testdomein of voor indexeringsrobots afgeschermde domein waarop de website staat. Wanneer de website is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en De Geus Online kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever er van af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door De Geus Online niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
 3. Na afronding van de opdracht / het project en nadat de website is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal De Geus Online een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag; en verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen aan De Geus Online.
 4. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 5. De Geus Online heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 6. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 7. Opdrachtgever dient 50% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. Het resterende bedrag dient Opdrachtgever te voldoen bij de oplevering, tenzij anders overeengekomen.
 8. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan De Geus Online mede te delen.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien De Geus Online besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11: Naamsgerechtigheid

De Geus Online is vrij om voor eigen promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproduct(en), tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De Geus Online behoudt zich het recht op een korte vermelding in de vorm van een backlink in de voor de opdrachtgever afgeleverde website; bijvoorbeeld in de footer.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. De Geus Online kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. De Geus Online heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. De Geus Online kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. De Geus Online is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 5. De Geus Online is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 6. De Geus Online is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. Indien De Geus Online aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van De Geus Online met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van De Geus Online is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien De Geus Online niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Geus Online.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

   

Artikel 13: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van De Geus Online waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van De Geus Online zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van De Geus Online of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal De Geus Online overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die De Geus Online heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
Artikel 14: Vertrouwelijkheid van gegevens
 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. De Geus Online kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 15 Identiteit van    
 1. De Geus Online is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74784048 en draagt BTW ID: NL001467627B17. De Geus Online is gevestigd aan de Leliestraat 24, 3442BE, Woerden.
 2. De Geus Online is per e-mail te bereiken via info@christiandegeus.nl of middels de website www.christiandegeus.nl en telefonisch op 0615518279.
Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen De Geus Online en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen De Geus Online en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Ik maak gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met deze cookies en vergelijkbare technieken. Cookie policy